IV  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  SZKOLNY

1. W IX wieku Ziemia Strzelińska leżała na terenie plemienia słowiańskiego
a/ Opolan b/ Ślężan c/ Trzebowian

2. Śląsk wraz z osadą Strzelin wszedł w skład Państwa Polskiego w
a/ 990 b/ 995 c/ 1000

3. Łucznicy strzelińscy brali udział w obronie Niemczy w roku
a/ 1015 b/ 1017 c/ 1019

4.Pierwsze wzmianki historyczne dotyczące wsi Ziemi Strzelińskiej pochodzą
z 1155 roku z:
a/ Kroniki Galla b/ Księgi Henrykowskiej c/ Bulii protekcyjnej

5. Strzelin prawa miejskie otrzymał 30 XI, było to w roku:
a/ 1292 b/ 1293 c/ 1294

6. Akt lokacji Strzelina wystawiono w
a/ Ziębicach b/ Świdnicy c/ Dzierżoniowie

7. Pierwszy wójt Strzelina miał na imię
a/ Konrad b/ Henryk c/ Zygfryd

8. Pierwszy wymieniony w dokumentach komes Strzelina to
a/ Bolko b/ Radosław c/ Mścisław

9. Pierwszym klasztorem w Strzelinie był klasztor żeński
a/ klarysek b/ boromeuszek c/ elżbietanek

10. Jedną z pierwszych opatek zakonu strzelińskiego była Beatriks - córka
Bolka I, jej imię zakonne to
a/ Klara b/ Olimpia c/ Anna

11. Do Henrykowa sprowadzono w 1226 roku zakonników
a/ cystersów b/ bernardynów c/ dominikanów

12. Oryginał Księgi Henrykowskiej zachowany do dnia dzisiejszego
jest przechowywany we Wrocławiu w
a/ Muzeum Narodowym b/ Muzeum Archidiecezjalnym c/ Bibliotece
Ossolińskich

13. Rotunda Św. Gotarda pochodzi z połowy
a/ X w. b/ XI w. c/ XII w.

14. Rotunda Gotarda zbudowana jest w dwóch stylach
a/romańsko-gotyckim b/gotycko-renesansowym c/renesansowo-barokowym

15. W 1352 r. mieszkańcy Strzelina zostali zwolnieni na 5 lat od płacenia
podatków z powodu
a/ powodzi b/ pożaru c/ wojen

16. W I połowie XV wieku Strzelin bardzo ucierpiał w wyniku
a/ najazdu Tatarów b/ wojen husyckich c/ powstania chłopskiego

17. W XV wieku Strzelinem władali rycerze rabusie z rodu Czirnów.
Ich siedzibą był zamek
a/ na Gromniku b/ w Witostowicach c/ w Niemczy

18. Ostatni piastowski książę władający Strzelinem zmarł w 1675 roku. Był nim
a/ Bolko III Ziębicki b/ Fryderyk c/ Jerzy Wilhelm

19. Przeważające kolory w herbie Strzelina to
a/ niebiesko-żółte b/ biało-czerwone c/ czerwono-żółte

20. Wyzwolenie Strzelina po II wojnie światowej dokonało się
a/ 27 III 45 b/ 17 IV 45 c/ 9 V 45

21. Wzgórza Strzelińskie graniczą od północy i wschodu z
a/ Masywem Ślęży b/ Niziną Śląską c/ Wzgórzami Niemczańskimi

22. Rzeka Krynka opływa Wzgórza Strzelińskie od
a/ zachodu b/ południa c/ wschodu

23. Rzeka Krynka to dopływ
a/ Nysy Kłodzkiej b/ Oławy c/ Małej Ślęży

24. Głównym składnikiem budowy geologicznej Wzgórz Strzelińskich jest
a/ granit b/ bazalt c/ kwarcyt

25. Kamienna wieża widokowa znajduje się na górze
a/ Wyżnej b/ Kozińcu c/ Szańcowej

26. Średnia wysokość bezwzględna Strzelina zawarta jest między
wysokościami (m n.p.m.)
a/ 150-160 b/ 160-170 c/ 170-180

27. Rezerwat przyrody znajdujący się koło Muszkowic chroni las
a/ dębowy b/ bukowy c/ olchowy

28. Źródła rzeki Olawy leżą koło Lipnik na wysokości (m n.p.m.)
a/ 315 b/ 320 c/ 325

29. Zbiorniki wodne w Białym Kościele zasilane są wodami
a/ Pogródki b/ Oławy c/ Krynki

30. Najwyższy moment górowania Słońca nad Wzgórzami Strzelińskimi
przypada w dniu
a/ 22 XII b/ 21 III c/ 22 VI

PTTK Strzelin PTTK Strzelin