III  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  SZKOLNY

1.Pierwsze zdanie w języku polskim zostało napisane w:
a/Kronice Galla b/Księdze Henrykowskiej c/Psałterzu

2.Klasztor w Henrykowie powstały w 1227 r. na zgromadzenie:
a/franciszkanów b/benedyktynów c/cystersów

3.Założenie miasta Ziębice wiąże się wg legendy z:
a/Bolesławem Chrobrym b/Henrykiem Prawym c/Mieszkiem I

4.Dziedzicznym wójtem Ziębic został rycerz Henryka III imieniem:
a/Wojciech b/Konrad c/Cyryl

5.Od połowy XV w. Księstwo Ziębickie stało się terenem najazdów:
a/Niemców b/husytów c/Tatarów

6.Po pokoju w Augsburgu w XVI w. dominowała wśród mieszkańców
Ziębic religia:
a/rzymsko-katolicka b/luterańska c/prawosławna

7.Do Ziębic weszły wojska radzieckie:
a/30.03.1945 b/8.05.1945 c/3.06.1946

8.Na poświęcenie klasztoru w Henrykowie przybył osobiście:
a/Henryk Brodaty b/Bolko II c/Konrad

9.Księga Henrykowska pisana w latach 1268-1273 przez opata Piotra mówi o:
a/walkach rycerskich b/uposażeniu klasztoru c/życiu św. Jadwigi

10.Ziemia Strzelińska weszła w skład państwa polskiego za panowania:
a/ks.Henryka Brodatego b/Mieszka I c/Bolesława Chrobrego

11.W dokumencie lokacyjnym Strzelina z 30.11.1292 r. książę
Bolko I Świdnicki mianował "wiernego Zygfryda":
a/kasztelanem b/burmistrzem c/wójtem

12.W latach 1310-1380 mieszczanie strzelińscy uzyskali od książąt,
potomków Bolka I prawo:
a/mili b/szrotu c/składu

13.Od połowy XIII w. do Strzelina zaczęli napływać koloniści.
Najliczniej osiedlili się:
a/Niemcy b/Czesi c/Węgrzy

14.W sierpniu 1336 r. Strzelin dostał się pod panowanie:
a/czeskie b/polskie c/węgierskie

15.Pod panowanie Habsburgów Strzelin przeszedł wraz z całym Śląskiem
i Czechami w roku:
a/1600 b/1526 c/1534

16.Ostatni książę z rodu Piastów śląskich władający Strzelinem to:
a/Fryderyk II b/Bolko II c/Jerzy Wilhelm

17.W 1780 r. Strzelin liczył mieszkańców:
a/2139 b/3000 c/1500

18.Po jakiej wojnie Strzelin znalazł się pod panowaniem pruskim:
a/francusko-pruskiej b/wojnach śląskich c/wojnach napoleońskich

19.Strzelin i Ziębice wróciły do Polski w roku:
a/1820 b/1925 c/1945

20.Strzelinianin laureat Nagrody Nobla to:
a/Paul Erlich b/Henryk Sienkiewicz c/Czesław Miłosz

21.Ze Strzelina do Ziębic prowadzi przez Gromnik szlak:
a/zielony b/czerwony c/niebieski

22.Wysokość bezwzględna Kalinki (drugiego co do wysokości szczytu
Wzgórz Strzelińskich) to (w m n.p.m.):
a/389 b/383 c/376

23.Zamek nawodny znajduje się w:
a/Nowolesiu b/Romanowie c/Witostowicach

24.Gmina Strzelin graniczy z:
a/6 gminami b/7 gminami c/5 gminami

25.Rezerwat przyrody znajduje się:
a/w Jegłowej b/na Gromniku c/w Muszkowicach

26.Źródła rzeki Oławy znajdują się w okolicy wsi:
a/Lipinki b/Kamiennik c/Osina Wielka

27.Wysokość bezwzględna Góry Parkowej w Strzelinie wynosi (w m n.p.m.):
a/179 b/191 c/184

28.Rzeki Krynka i Oława łączą się w okolicy wsi:
a/Krzepice b/Głęboka Śląska c/Kuropatnik

29.Głównym składnikiem budowy geologicznej Wzgórz Strzelińskich jest:
a/granit b/gnejs c/bazalt

30.Największy w Polsce pomnik przedstawiający orła znajduje się w:
a/Henrykowie b/Przewornie c/Ziębicach

PTTK Strzelin PTTK Strzelin